تبلیغات

ابزار وبمستر

آزمــــــــــــونـــــه

*** بــــزرگـــــتـریــن بــــــانــک ســـــــوالـــات امـــتـحـــــانــــی مـــــــدارس و موسســــات آمــــوزشـــی ایـــــران ***

آزمونه * AZMOONE
*** آزمــــــــــــــونــــــــه http://10r.10r.ir *** بــــزرگـــــتـریــن بــــــانــک ســـــــوالـــات امـــتـحـــــانــــی مـــــــدارس و موسســــات آمــــوزشـــی ایـــــران ***

آزمونه * AZMOONE
sakhtkoshan-sjt 
::::: به سایت " آزمـــــــــــــو نـــــه " خوش آمدید ::::: http://10r.10r.ir :::::
نویسندگان آزمــــونـــه
ابر برچسب ها
سطح هوش IQ ریاضی اول دبیرستان نمونه سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان نمونه سوالات علوم زیستی نمونه سوالات زبان فارسی 1 آزمون تعیین سطح IQ زبان انگلیسی اول دبیرستان علوم سوم ابتدایی شیمی اول دبیرستان اجتماعی اول دبیرستان زبان اول دبیرستان مطالعات اجتماعی اول دبیرستان بازی مراکز استانها _ جغرافیا 5 ابتدایی فارسی سوم ابتدایی بازی مراکز نمونه سوالات زبان انگلیسی 1 بازی مراکز استانها بانگ سوالات اول دبیرستان هوش IQ آموزش مجازی + بازی فیزیک اول دبیرستان علوم زیستی اول دبیرستان نمونه آزمون جامع ادبیات فارسی پنجم ابتدایی / مهران اشکانی ریاضی سوم ابتدایی آموزش مجازی نمونه سوالات فارسی اول دبیرستان نمونه سوالات زبان فارسی اول دبیرستان نمونه سوالات فیزیک اول دبیرستان نمونه آزمون جامع آنلاین تحت سایت به همراه ارائه نتیجه و امتیاز و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی 1 اجتماعی سوم ابتدایی نمونه سوالات دین و زندگی 1 نمونه آزمون جامع ادبیات فارسی 5 ابتدایی / مهران اشکانی ادبیات فارسی اول دبیرستان جغرافیا بانک سوالات امتحانی مدارس ایران جغرافیا ابتدایی نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 نمونه سوالات دین و زندگی / اول دبیرستان1 نمونه سوالات زبان انگلیسی اول دبیرستان زبان فارسی اول دبیرستان نمونه سوالات ریاضی 1 بانک سوالات اول دبیرستان جغرافیا 5 ابتدایی جغرافیا 5 نمونه سوالات شیمی 1 مراکز استانها نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان نمونه سوالات فیزیك 1

آزمون علمی جامع


آزمون علمی جامع

@  قرآن و هدیه های آسمان  @

1- معنای كلمه (غافلون ) كدام است؟

1)آمرزش                                  2)پاداش                           3)غافل شوندگان                          4)راه راست

2- معنای این پیام قرآنی كدام است(وافو با لعهد)

1)به عهد خود وفا نكنید                 2)به عهد خود وفا كنید                          3)به مشكلات مردم رسیدگی كنید

4)با هم عهد ببندیم

3- معنای كلمه ( قمر ) چیست؟

1)غار                                   2)ماه                               3)خورشید                           4) ستاره

4- عزیر پیامبر چند سال مرده بود وبعد زنده شد؟

1)10سال                            2)50سال                            3)100سال                             4)300سال

5- اولین اصل از اصول دین ما مسلمانان...............................است.

1)توحید                        2)نبوت                             3)معاد                              4)عدل

6- حضرت عیسی مسیح (ع)مژده ی ظهور پیامبری به نام ....................را اعلام نمود است.

1)موسی                  2)ابراهیم                                3)احمد                          4)داوود

7- چه كسانی برگزیده شدند تا به آدمیان راه و رسم خوب زیستن را بیاموزند؟

1)دانشمندان                 2)آموزگاران                     3)فرشتگان                        4)پیامبران

8- ریاست گروه مسلمانان مهاجر به سرزمین حبشه با چه كسی بود؟

1)محمد بن عبدالله                      2)جعفر بن ابی طالب           3)علی بن ابی طالب               4) عمر وعاص

9- آیه 141 از سوره انعام «ولا تسر فوا انه لا یحب المسرفین»به چه مفهومی اشاره دارد؟

1) پرهیز ازاسراف                  2) انفاق                         3) مشورت                       4) ایثار

10- یكی از اصول مهم دین اسلام ، ................................ است كه در تمام دین های الهی به آن اشاره شده است؟

1) رهبری                       2) پیامبری حضرت محمد                3) خلافت                     4) معاد

@  فارسی  @

11- هر گاه به آخر كلمه ای « ـــ نده » اضافه شود ................... ساخته می شود0

1) پیشوند                             2) مضاف                      3) صفت                             4)قید

12- مخالف كلمه ی « شادی » چیست؟

1) سرور                                   2) شادمانی                        3)غم                           4)خوشحالی

13- به هر خط شعر ..................... میگوییم0

1) مصراع                         2) نظم                                        3) نثر                         4) بیت

14- در كدام گزینه كلمات مترادف نیستند؟

1) ایستادگی پایداری           2) شجاع ترسو                3) ناپسند نكوهیده                     4) مهارت زبردستی

15- قسمتی از سیاره زهره به نام خانم دكتر 00000000000نام گذاری شده است كه در هنگام شیوع وبا ،با تولید واكسن جان هزاران انسان را نجات داد.

1)پروین اعتصامی                         2)آذر اندامی                  3)سیمین دانشور                            4)فروغ  فرخزاده

16-حفره یعنی ؟

1)سوراخ                                2)كوه                   3)گودال                          4)گزینه های1و3 صحیح است

17-در كلمه « مجهز» تشدید روی چه حرفی قرار می گیرد.

1)م                                   2)ج                            3)ه                                 4)ز

18-معادل فارسی «آدرس»كدام است؟

1)نام                           2)نام خانوادگی              3)نشانی                           4)صندوق پستی

19-اول شخص مفرد فعل « فهمید » چیست ؟

1)فهمیدم                              2)فهمیدی                              3)فهمیدیم                            4)فهمیدید

 

20-« می خواند» كدام صورت از شش صورت هر فعلی است ؟(چندم شخص است)

1)اول شخص مفرد                 2)دوم شخص مفرد              3)سوم شخص مفرد               4)اول شخص جمع

@  علوم  @

31-چرابوی  عطر در هوا ورنگ جوهر در آب پخش می شود؟

1)به دلیل جنبش مولكول ها                 2)به دلیل ربایش مولكول ها                            3)به دلیل حركت مولكول ها

4)گزینه های 1و3 صحیح است

32-مولكول هااز ذرات كوچكتری به نام  .................... ساخته شده اند؟

1)نوترون                                    2)اتم                             3)الكترون                              4)پروتون

33-وقتی در جریان یك تغییر،جنس ماده عوض شود به ان چه می گوییم؟

1)تغییر شیمیایی                   2)تغییر مكانیكی                3) تغییر حرراتی                   4)تغییر فیزیكی 

34-افزودن شكر به آب چه نوع تغییری را به وجود می آورد ؟

1)فیزیكی                          2)شیمیایی                                  3)تغییر حرارتی                     4)تغییر فیزیكی

35-چرا زنگ زدن آهن مفید نیست؟

1)چون می پوسد        2)چو ن مقاومتش كم می شود             3)چون زشت شود               4)گزینه های 1و2صحیح است.

36-به وسیله ای كه با كمك آن می توان چیزهای سنگین را آسان تر جابه جا كرد یا بالا برد ، چه می گوییم؟

1)اهرم                             2) تكیه گاه                         3)نیرو                       4)هر سه مورد صحیح است

 

37-در نوشابه باز كن الاكلنگ ومیخ كش هر كدام نوعی ....................هستند.

1)اسباب بازی                    2) تكیه گاه                         3)اهرم                           4)اتومبیل 

38-ما بدون ......................نمی توانیم چیزی را ببینیم .

1)عینك                        2)دوربین                     3)نور                                 4)ذره بین

39-به این سنگ ها كتاب تاریخ زمین می گوییم ؟

1)رسوبی                      2)دگرگونی                    3)آذرین                     4)هرسه مورد صحیح است

40-پیدا شدن فسیل ماهی در بالای كوه نشانه ی آن است كه درگذشته آن محل ..................بوده است؟

1)دریا                         2)جنگل                       3)بیابان                            4)كوهپایه

@  تعلیمات اجتماعی  @

41-مركز استان آذربایجان غربی چه نام دارد؟

1)اردبیل              2) تبریز                       3)ارمیه                       4)آستارا

 

42-پر جمعیت ترین شهرهای ایران در .................قرار دارند.

1)كوهپایه                2)دشت ها                    3)كویرها                     4)كناره ی دریا

43-مهم ترین منابع گاز ایران در كدام استان ها قرار دارد؟

1)بوشهر، خوزستان،اصفهان                    2)بوشهر ،سمنان ، گلستان        3)بوشهر ،خوزستان ،خراسان      

4)بوشهر،سمنان،اصفهان

44-كارخانه هایی كه كالاهای تولیدی آنها ،به طورمستقیم مصرف می شود، چه نام دارند ؟

1)صنعت                         2)صنایع مصرفی                        3)صنایع مادر                  4)ذوب آهن

45-كارخانه های ...................و...................و...................از صنایع مادر هستند.

1)بلور سازی ،كمپوت سازی وآرد سازی                               2)تولید پارچه ،تولید كیف وماشین سازی

3)اتومبیل سازی ،یخچال سازی وریسندگی                         4)ذوب آهن ، پتروشیمی وماشین سازی

46-كدام كشور در مجاورت كشور ایران در كناره دریای عمان واقیانوس هند قرار دارد ؟

1)پاكستان                                  2)افغانستان                           3)عراق                             4)تركیه

47-در.............................تركمنستان نفت استخراج می شود؟

1)جلگه توران                 2)نواحی كوهستانی                    3)بیابان قره قوم                       4)كناره رودخانه ها

 

48-كشور تركمنستان از نظر تولید چه محصولی در دنیا معروف است ؟

1)گندم                            2)پنبه                                3)آهن                                 4)برنج

49-بخش كوچكتر جمهوری آذربایجان..........................است.

1)باكو                         2)آستارا                                  3)نخجوان                                  4)گنجه

50-پایتخت وپر جمعیت ترین شهر جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟

1)باكو                          2)گنجه                         3)نخجوان                           4)آستارا

51-عرب ها در زمان ظهور اسلام به صورت ........................زندگی می كردند .

1)شهرنشینی                     2)قبیله ای                          3)روستانشینی                 4)پراكنده

52-آرزوی حضرت محمد (ص)این بود كه ........................

1)مردم مكه از بت پرستی دست بردارند                                  2)خدا پرست شوند

3)ثروتمندوپولدار شوند                                                              4)گزینه های 1و2     

53-وقتی كفار نتوانستندمسلمانان را از حبشه باز گردانند ، چه كردند ؟

1)وعده پول ومقام به پیامبر دادند                                    2)پیمان قطع رابطه با مسلمانان را امضاء كردند

3)پیامبر ویارانش را اذیت كرد                                          4)هر سه مورد صحیح است

54-با تسلیم چه كسی ، مخالفان پیامبر تسلیم شدند ومسلمانان بدون جنگ وخونریزی   مكه را فتح كردند؟

1)ابوسفیان                            2)معاویه                         3)ابوجهل                      4)ابولهب

55-دومین خلیفه مسلمانان چه كسی است؟

1)حضرت ابوبكر صدیق (رض)   2)حضرت عمر فاروق (رض)  3)حضرت عثمان ذوالنورین ( رض)   4)حضرت علی كرار ( رض)   

56-مركز خلافت حضرت  علی(ع)كدام شهر بود؟

1)كوفه                        2)بصره                                  3)مدینه                         4)مكه

57-چه كسی از خوارج ، مأمور به شهادت رساندن حضرت علی (ع) شد؟

1)ابن ملجم                          2)ابن زیاد                   3)مروان                      4)سعد بن ابی وقاص

58-خوارج چه كسی را به خلافت قبول داشتند؟

1)عمر وعاص                 2)معاویه                 3)علی (ع)               4)هیچ كدام

59-با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ، سرزمین ما ....................یافت.

1)استقلال                           2)آزادی دین ومذهب          3)خود كفایی                4)پیشرفت فرهنگی

60-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه زمانی تهیه شد؟

1)زمان ظهور اسلام          2)زمان تشكیل حكومت اسلامی     3)بعد از پیروزی انقلاب اسلامی     4) قبل از انقلاب

 منبع : همراه دانش آموز
طبقه بندی: آزمونهای جامع پایه پنجم ابتدایی،
[ جمعه 15 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 23 و 00 دقیقه و 40 ثانیه ] [ Mehraan ]
نظرات
.: Weblog Themes By Posteh :.

** آزمــــــــــــو نـــــــه **

آزمون های درسی / علمی / جامع / تکوینی / مرحله ای / تکمیلی / تستی / تشریحی / تیزهوشان / نمونه و...
آرشیو مطالب آزمــــونـــه
آخرین مطالب آزمــــونـــه
لیست آخرین مطالب
موضوعات آزمــــونـــه
آمار ســـایــت آزمـــــونــــه
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :